1. Vítejte v Yoti

 • Těší nás, že jste si stáhli naši aplikaci Yoti („Aplikace“) a že přemýšlíte o používání funkcí Správce hesel Yoti a Spojení Yoti (společně s Aplikací „Produkty“). Než naši Aplikaci začnete používat, musíte přijmout tyto smluvní podmínky. Tyto smluvní podmínky si spolu s jakýmikoli dalšími případnými podmínkami, které čas od času zveřejníme, pozorně přečtěte, protože se vztahují na vaše používání našich Produktů. Tyto smluvní podmínky vám vysvětlí, kdo jsme, jak vy i my můžeme změnit nebo ukončit smlouvu, kterou jsme uzavřeli, a další důležité informace. Jejich přijetím a používáním našich Produktů stvrzujete, že jste těmito smluvními podmínkami vázáni. Pokud nerozumíte nebo těmito smluvními podmínkami vázáni být nechcete, neměli byste si zaregistrovat účet Yoti a měli byste Aplikaci smazat ze svého zařízení. Také byste si měli přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů – viz sekce 10.
 • Pokud někdo zneužije naši Aplikaci způsobem, který může poškodit ostatní uživatele, budeme se řídit našimi vlastními publikovanými Zásadami ohledně zneužití.  Nastane-li konflikt mezi těmito smluvními podmínkami a Zásadami ohledně zneužití, platí přednostně tyto smluvní podmínky.
 • Doporučujeme, abyste si uložili nebo vytiskli kopii těchto smluvních podmínek pro případ, že byste do nich v budoucnu potřebovali nahlédnout.
 • Jsme „Yoti“. Když v tomto dokumentu zmiňujeme „vás“, myslíme tím vás jako osobu používající naše Produkty výhradně k soukromým a nekomerčním účelům, s výjimkou případů výslovně umožněných fungováním naší Aplikace nebo námi písemně povolených. Když zmiňujeme „třetí stranu“, myslíme tím kohokoli kromě vás a nás.
 • Pokud chcete Yoti používat jako organizace nebo firma („organizace“) nebo jménem organizace, musíte přijmout a dodržovat smluvní podmínky pro organizace, které vám byly předloženy při vytváření účtu organizace nebo při přijetí profilu organizace.

2. Zjistěte více informací o Yoti

 • Yoti vám pomáhá prokázat vaši totožnost – online i osobně. Pouze vy máte kontrolu nad tím, jaké informace o identitě do svého účtu Yoti přidáte, a pouze vy rozhodujete, kdy svou totožnost prostřednictvím vašeho Yoti prokážete třetí straně. Vy určujete, zda souhlasíte se sdílením informací, o které žádá třetí strana.
 • Společnost Yoti vám jako jedinci nebude účtovat žádné poplatky za sdílení vašich základních údajů totožnosti (váš obličej, jméno, pohlaví, národnost, datum narození, věk, adresa) s třetími stranami. Společnost Yoti může jedincům nabízet také volitelné nadstandardní služby, které mohou být zpoplatněny. Na tyto poplatky vás upozorníme před tím, než se k používání daných služeb zaregistrujete, nebo prostřednictvím Aplikace a webu alespoň tři měsíce předem, pokud tyto služby již používáte bezplatně.
 • Pokud se prostřednictvím Yoti rozhodnete sdílet informace s organizacemi, vyhrazujeme si právo účtovat jim poplatky za přijetí těchto informací.  
 • Společnost Yoti může čas od času vytvářet, vyvíjet a představovat další prvky, funkce nebo služby našich Produktů a v případě potřeby odpovídajícím způsobem upravovat tyto smluvní podmínky.

3. Než si vytvoříte Yoti

 • Pokud tyto smluvní podmínky přijímáte a budete je dodržovat, uděluje vám společnost Yoti nevýhradní nepřenosnou licenci k používání naší Aplikace, kterou je možné kdykoli odebrat.
 • Naše Produkty v současné době nejsou určeny osobám mladším 13 let. Abyste mohli používat naše Produkty, musíte dosáhnout (a prohlašujete, že jste dosáhli) věku, který je ve vaší oblasti vyžadován k udělení samostatného souhlasu se zpracováním vašich údajů (tento věk se v různých oblastech liší, ve Velké Británii a v USA je to ale 13 let).  Pokud vaše oblast nemá stanoven takový minimální věk, musíte být starší 13 let (toto platí například pro Indii). Pokud si budeme myslet nebo ověříme, že jste nám nesdělili svůj skutečný věk (nebo jste neobdrželi souhlas rodiče vyžadovaný vaší místní legislativou), můžeme pozastavit vaše používání našich Produktů, dokud nám neposkytnete přijatelný důkaz o svém věku (nebo souhlas rodiče). Rodiče a opatrovníky, kteří svým dětem umožní používat naše Produkty, upozorňujeme, že je důležité, aby se svými dětmi mluvili o bezpečnosti na internetu.
 • Každá osoba může vytvořit pouze jeden účet Yoti. Do svého existujícího účtu Yoti budete moci přidat nové průkazy totožnosti, ale nebudete moci vytvořit druhý účet.

4. Vytvoření a přidávání informací do vašeho Yoti

 • Po stažení naší Aplikace nám musíte za účelem vytvoření vašeho účtu Yoti poskytnout skutečné a platné mobilní telefonní číslo. Budete požádáni, abyste číslo potvrdili pomocí jednorázového kódu, který na dané mobilní číslo zašleme v textové zprávě. Poté vytvoříte 5ciferný PIN kód, který bude sloužit k přístupu k vašemu účtu Yoti. Pokud váš telefon podporuje přihlašování otiskem prstu, můžete ke svému účtu přistupovat také pomocí této funkce, a to namísto použití PIN kódu nebo ve spojení s ním.
  Nesete odpovědnost za to, že nikdo jiný nezíská přístup k vašemu PIN kódu a ten zůstane důvěrný a zabezpečený. Naše bezpečnostní požadavky můžeme čas od času změnit.
 • Při registraci účtu nebo přidávání vašich prvních průkazů totožnosti vás požádáme, abyste dokončili krátký test prokazující, že jste skutečná živá osoba. Tento test může zahrnovat například zopakování určitých slov v zaznamenaném videu nebo vás můžeme požádat, abyste pohybovali svým telefonem kolem svého obličeje tak, abyste pořídili několik fotografií (v daném okamžiku se zobrazí relevantní pokyny). Pokud vás požádáme o zaznamenání videa, toto video bude nahráno na náš server a pokud ho nebudeme muset uchovat z regulačních důvodů, trvale ho smažeme do 30 dní od data záznamu. Pokud vás požádáme o použití jiné metody, informace se automaticky zpracují na vašem telefonu a vy okamžitě obdržíte informaci, zda jste testem prošli, nebo ne. 
 • Také můžete do svého Yoti přidat pravý a platný průkaz totožnosti (jako je cestovní pas nebo řidičský průkaz), abyste mohli sdílet určité informace s třetí stranou, například sdílet svůj věk za účelem přístupu k určité službě. Samotný průkaz totožnosti s třetí stranou, se kterou jste se rozhodli prostřednictvím Yoti sdílet svá data, sdílen nebude.
 • Součástí těchto smluvních podmínek jsou i všechny pokyny v naší Aplikaci spojené s vytvořením účtu (a jakékoli úpravy nebo aktualizace těchto procesů).
 • Při vytváření vašeho účtu, přidávání informací do účtu nebo obnovování přístupu k účtu uvidí společnost Yoti vámi zadané informace, abychom je mohli ověřit. Tyto informace bezpečně uchováme po dobu až 30 dní od schválení vašeho účtu Yoti.
 • Společnost Yoti uloží biometrickou šablonu vašeho obličeje získanou ze skenu obličeje zaznamenaného během testu provedeného při registraci, abychom mohli vždy ověřit, že k vašemu účtu Yoti přistupujete vy. Biometrická šablona je digitální zachycení konkrétních charakteristik, které byly získány z vašeho skenu obličeje. Pro vaši bezpečnost se šablona vytváří takovým způsobem, aby z ní nebylo možné získat původní sken obličeje. 
 • Po zadání a ověření budou vaše informace samostatně zašifrovány a společnost Yoti je neuvidí ani k nim nebude mít přístup. Pouze vy budete mít šifrovací klíče (nepředpověditelná a jedinečná čísla, která se používají k dešifrování informací), které budou uloženy ve vašem mobilním telefonu nebo jiných zařízeních, abyste pouze vy mohli přistupovat k vašemu účtu. Nesete odpovědnost za zajištění bezpečnosti svého mobilního telefonu a dalších zařízení a zabránění ostatním osobám v tom, aby k nim bez povolení přistupovaly.

5. Používání vašeho Yoti ke sdílení informací

 • Pouze vy budete moci rozhodnout, kdy pomocí svého Yoti prokážete svou totožnost třetí straně nebo si vyměníte, odešlete nebo vyžádáte osobní informace (podle toho, co umožňují funkce ve verzi naší Aplikace, kterou používáte). Kdykoli vás organizace nebo jiný jednotlivec požádá o sdílení informací prostřednictvím vašeho Yoti, můžete se vždy rozhodnout, zda žádost přijmete. Yoti doporučuje třetím stranám, které používají naše služby, žádat pouze o nutné minimum informací a vyhrazuje si právo nespolupracovat s třetími stranami, které žádají o více informací, než kolik potřebují. 
 • Kdykoli se s třetí stranou podělíte o informace, vy i třetí strana obdržíte potvrzení obsahující sdílené informace. Potvrzení bude k dispozici ve vašem účtu Yoti. 
 • Yoti vytváří a šifruje předlohu potvrzení, která obsahuje podrobnosti sdílení pro obě strany. Předloha potvrzení je bezpečně uložena na našich serverech a nemůžeme k ní přistupovat ani ji zobrazit, pokud nám vy nebo třetí strana neposkytnete vlastní potvrzení obsahující šifrovací klíč vyžadovaný pro přístup k daným informacím. 
 • Můžeme vám umožnit, abyste do svého účtu Yoti přidávali a přijímali atributy od určitých třetích stran, jako jsou například vysokoškolské tituly, profesionální kvalifikace, reference zaměstnavatelů nebo majitelů vámi pronajímaných nemovitostí atd. Do svého účtu Yoti můžete přidávat nebo přijímat pouze atributy třetích stran, které jsou aktuální, relevantní, skutečné a přesné. Atributy třetích stran, které tato kritéria nesplňují nebo jsou neaktuální, do svého účtu přidávat ani přijímat nesmíte ani je pomocí naší Aplikace nesmíte sdílet. Pokud zjistíme nebo získáme důvodné podezření, že jste podmínku z předchozí věty porušili, můžeme pozastavit vaše používání naší Aplikace nebo ukončit platnost těchto smluvních podmínek. Některé z těchto atributů třetích stran, které můžete přidávat nebo přijímat do svého účtu Yoti, lze ověřit, například vaší univerzitou, profesionální organizací, zaměstnavatelem nebo majitelem nemovitosti. Jednotlivcům nebo organizacím, se kterými budete chtít atribut třetí strany sdílet, dáme najevo, zda byl příslušný atribut řádně ověřen relevantní třetí stranou (např. vaším zaměstnavatelem, majitelem nemovitosti, univerzitou atd.).

6. Používání Centra

 • K Centru (kde můžete vytvářet stránky a aplikace, které ostatním lidem umožní sdílet s vámi informace) můžete přistupovat na adrese https://hub.yoti.com/. Tuto adresu může Yoti čas od času upravit a na změnu vás upozornit. Centrum můžete používat k vytváření a správě stránek a aplikací, například pro společenské aktivity
 • Pokud Centrum používáte k vytváření stránek a aplikací, musíte ho (a v něm obsažené informace) používat pouze v souladu s požadavky v této sekci.
 • Standardy obsahu: Musíte zajistit, že cokoli, co umístíte do Centra a co bude potažmo viditelné na vaší stránce nebo přihlašovací obrazovce aplikace:
  • je přesné a splňuje všechny příslušné zákony;
  • neobsahuje žádné informace hanlivého, obscénního nebo štvavého charakteru ani informace diskriminující na základě rasy, pohlaví, víry, národnosti, postižení, sexuální orientace nebo věku;
  • nepropaguje sexuálně explicitní materiály, násilí nebo jakoukoli nezákonnou činnost;
  • nenarušuje práva týkající se duševního vlastnictví (včetně autorského práva, práva k databázi nebo ochranné známky) jakékoli jiné osoby;
  • pravděpodobně nikoho žádným způsobem neoklame;
  • nenarušuje žádnou zákonnou povinnost vůči třetí straně;
  • není výhružné nebo urážlivé, nenarušuje soukromí jiné osoby a nezpůsobuje obtíže, nepříjemnosti nebo zbytečnou úzkost;
  • pravděpodobně nebude pro jakoukoli jinou osobu obtěžující, rozrušující, znepokojující nebo obtěžující;
  • neslouží k vydávání se za jinou osobu nebo podání nesprávných informací ohledně něčí identity nebo vztahu s jakoukoli osobou;
  • nepodporuje a nepropaguje jakékoli nezákonné činnosti včetně narušení autorského práva nebo zneužití počítačů a ani těmto činnostem nenapomáhá.
 • Pozastavení a ukončení: Pokud společnost Yoti na základě svého vlastního uvážení rozhodne, že jste porušili standardy obsahu Centra, může bez omezení provést následující:
  • poslat vám varování;
  • dočasně vám pozastavit nebo trvale odebrat právo používat Aplikaci včetně Centra;
  • učinit vůči vám právní kroky za účelem vymáhání případných nákladů vzniklých v důsledku porušení;
  • přistoupit podle potřeby k dalším právním krokům;
  • předat orgánům činným v trestním řízení takové informace, jejichž předání přiměřeně považujeme za nutné.
 • Bezpečnost: K Centru musíte přistupovat pomocí svého účtu Yoti jednotlivce nebo jinak pomocí přihlašovacích údajů, které vám můžeme čas od času poskytnout. Přistupovat k Centru prostřednictvím vašeho Yoti můžete pouze vy a nesete odpovědnost za zajištění bezpečnosti a důvěrnosti všech hesel a dalších přihlašovacích údajů.
 • Přidávání odkazů v Centru: V Centru můžete přidávat URL odkazy na své stránky a přihlašovací obrazovky aplikací, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý, zákonný a nepoškozuje naši pověst. Nesmíte zobrazovat odkazy způsobem, který vyvolává dojem jakékoli neexistující formy přidružení, schválení nebo doporučení ze strany Yoti. Vyhrazujeme si právo funkci vytváření odkazů bez upozornění odebrat.

7. Používání Správce hesel Yoti

 • Pokud se rozhodnete využívat funkci Správce hesel Yoti, budete moci přidávat uživatelská jména, hesla, adresy URL, názvy webů a jakákoli nastavení specifická pro konkrétní přihlášení. 
 • Správce hesel Yoti není vhodný a nebyl navržen pro používání u vysoce rizikových účtů (například účty internetového bankovnictví).
 • Správce hesel Yoti také poskytuje funkci generátoru hesel a automatického vyplňování. Díky tomu můžete generovat silná hesla a používat uložená data k automatickému vyplnění datových polí. Nemáte povinnost jakékoli takto vygenerované heslo používat. V rozsahu dovoleném zákonem vůči vám nemáme jakoukoli jinou odpovědnost za bezpečnost nebo sílu jakéhokoli hesla vygenerovaného touto funkcí, než jak je popsáno níže v sekci 15 (Naše závazky vůči vám).
 • Nesete odpovědnost za zajištění, že nikdo jiný nemá přístup k vašim heslům vygenerovaných Správcem hesel Yoti nebo v něm uložených, a za zachování bezpečnosti a důvěrnosti těchto hesel. 
 • Aby Správce hesel Yoti fungoval, musíte si stáhnout rozšíření do prohlížeče.  V závislosti na vašem prohlížeči může být pro používání této funkce nutné přijmout další licenční ujednání pro koncové uživatele.  V případě jakéhokoli konfliktu mají tyto smluvní podmínky přednost před licenčním ujednáním pro koncové uživatele Správce hesel Yoti.

8. Používání Spojení Yoti

 • Funkce Spojení Yoti vám (až bude spuštěna) umožní požádat o spojení s jiným uživatelem Yoti a vybrat typ vztahu z jedné z možností v rozbalovací nabídce. Při přijetí vaší žádosti můžete vy nebo váš propojený uživatel Yoti toto „Spojení Yoti“ sdílet s příjemcem třetí strany. Vy i vaše propojená strana Yoti můžete Spojení Yoti kdykoli zrušit.
 • Při propojování s jiným uživatelem Yoti můžete také nahrát dokument, který potvrdí vztah související se Spojením Yoti, například plnou moc.  Při sdílení Spojení Yoti můžete zvolit, zda tento dokument chcete sdílet s příjemcem třetí strany.
 • Při sdílení Spojení Yoti můžete třetí straně odeslat zprávu vysvětlující účel daného Spojení Yoti a obsahující jakékoli případné pokyny.
 • Při odesílání nebo přijímání žádostí o Spojení Yoti buďte opatrní a dávejte pozor na osoby vydávající se za někoho jiného použitím jména podobného jménu vašeho známého subjektu nebo osoby.  Yoti neověřuje totožnost uživatelů Yoti jinak než dodržováním svých zveřejněných procesů kontroly průkazu totožnosti pro „ukotvení“ identifikace uživatele Yoti. Yoti nepřijímá odpovědnost za vaše spojení nebo sdílení Spojení Yoti s jinou než zamýšlenou osobou.
 • Při používání funkce odesílání zpráv a nahrávání dokumentů ve Spojeních Yoti musíte dodržovat požadavky standardů obsahu uvedené v sekci 6.

9. Uzavření/smazání vašeho účtu Yoti

 • Svůj účet Yoti můžete kdykoli uzavřít výběrem možnosti „Vymazat účet“ v „Nastavení“ v nabídce Aplikace. Požádáme vás o pořízení selfie, abychom mohli ověřit, že o smazání účtu skutečně žádáte vy. 
 • Vyhrazujeme si právo bez jakékoli odpovědnosti nebo povinnosti vůči vám okamžitě pozastavit váš účet a přístup k naší Aplikaci a ukončit platnost těchto smluvních podmínek a potažmo vaše právo na používání Produktů, pokud podle našeho výhradního názoru nedodržujete tyto smluvní podmínky, pokud narušíte naše Produkty nebo pokud by vaše pokračující používání našich Produktů bylo škodlivé. 
 • Vyhrazujeme si právo po poskytnutí oznámení prostřednictvím Aplikace alespoň 30 dní předem ukončit některé nebo všechny naše služby a potažmo vaše právo používat Produkty, a to kdykoli podle našeho uvážení a bez odpovědnosti vůči vám.  
 • Pokud vy nebo my uzavřeme váš účet, ztratíte přístup ke svému účtu Yoti a ke všem informacím a službám, které se s ním pojí. Regulační požadavky mohou vyžadovat, abychom si ponechali vaše potvrzení o sdílení. Jakákoli třetí strana, se kterou jste prostřednictvím Yoti sdíleli informace, bude mít i po uzavření vašeho účtu Yoti stále k dispozici související podrobnosti ve svých vlastních potvrzeních. 
 • Po uzavření vašeho účtu z našeho serveru vymažeme všechny identifikující atributy, všechny biometrické údaje, které jste použili, všechny ostatní atributy nesouvisející s totožností (např. e-mail), všechna přidružení k vytvořeným stránkám a aplikacím (samotné stránky a aplikace smazány nebudou) a všechna ID k zapamatování (ID, která identifikují uživatele vracejícího se k integrované službě).
 • Bez ohledu na to, zda byl váš účet Yoti uzavřen vámi nebo námi, byste po uzavření vašeho účtu měli z vašeho zařízení neprodleně vymazat Aplikaci.

10. Záleží nám na vašem soukromí a bezpečnosti

 • Cílem naší firmy je poskytnout vám možnost bezpečného sdílení vašich osobních údajů. Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, proto budou zpracovány zcela v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://yoti.com/privacy/.

11. Externí poskytovatelé služeb

 • Pokud se rozhodnete do svého účtu Yoti kromě svého průkazu totožnosti, e-mailové adresy a telefonního čísla přidat další informace, Yoti vám může nabídnout, že dané informace ověří dalšími kontrolami ve spolupráci s externími poskytovateli kontroly identity a agenturami zajišťujícími úvěrové reference. Mezi tyto kontroly může patřit ověření vašeho jména, adresy nebo data narození nebo vašich bankovních údajů.
 • Pokud se rozhodnete tak učinit, vždy vás před zahájením kontrol a poskytnutím potřebných informací vybraným poskytovatelům kontroly identity a agenturám zajišťujícím úvěrové reference požádáme o souhlas.
 • Orgány vydávající průkazy (organizace, kterým Yoti ohledně vydávání průkazů důvěřuje) mohou do vašeho účtu Yoti vydat průkazy, které poté můžete předkládat jako formu identifikace nebo sdílet s dalšími stranami používajícími Yoti.
 • Čas od času můžeme při zajišťování služeb, které vám naše Produkty poskytují, potřebovat pomoc jiných třetích stran. Vyhrazujeme si právo naše práva a povinnosti vyplývající z těchto smluvních podmínek bez vašeho předchozího písemného souhlasu převést, přiřadit, smluvně předat nebo s nimi nakládat jakýmkoli jiným způsobem. Upozorňujeme vás, že kdykoli můžete uzavřít svůj účet, přestat používat naše Produkty a ukončit platnost těchto smluvních podmínek (viz sekce „Uzavření/smazání vašeho účtu Yoti“ výše).

12. Duševní vlastnictví

 • Na naše Produkty jsme velmi pyšní. Jak jistě chápete, obsahují cenné duševní vlastnictví, obchodní znalosti a další důvěrné informace. To znamená, že nesmíte provádět následující činnosti: 
  • kopírování, prodej, předávání, přiřazení nebo nabízení prodeje našich Produktů jakékoli třetí straně; 
  • úprava, opětovné používání, rozkládání nebo dekompilace našich Produktů nebo jakékoli jejich části;
  • zpětná analýza našich Produktů nebo jakékoli jejich části (tzn. analýza našich Produktů s cílem zjistit jejich funkci nebo strukturu, ať už za účelem jejich opětovného vytvoření nebo úpravy nebo jiným účelem); nebo
  • překlad nebo vytvoření odvozených děl (adaptací) založených na našich Produktech nebo jakékoli jejich části. 
 • Pro účely těchto smluvních podmínek je vlastníkem nebo držitelem licence veškerého duševního vlastnictví, know-how, obchodních znalostí a dalších důvěrných informací obsažených v našich Produktech nebo z nich nebo ve spojení s nimi vyplývajících pouze Yoti.

13. Dostupnost Yoti

 • Naším cílem je zaručit, abyste k našim Produktům mohli neustále přistupovat a používat je. Vaše používání našich Produktů nicméně může být čas od času narušeno údržbou, opravami, aktualizacemi nebo jinými faktory, které mohou být mimo naši kontrolu, a proto nemůžeme zaručit, že budou vždy k dispozici. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom vás na takové situace upozornili co nejdříve potom, co se o nich dozvíme, ale za žádných okolností neponeseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené v důsledku takového narušení dostupnosti našich Produktů jinak než způsobem uvedeným níže v sekci 15 (Naše závazky vůči vám).

14. Vaše používání Yoti

 • Odpovědnost za provádění informovaných rozhodnutí o sdílení vašich informací se třetími stranami a zvažování možných souvisejících dopadů nesete vždy vy. Yoti nemá žádnou kontrolu nad tím, jak třetí strany s informacemi, které s nimi prostřednictvím Aplikace sdílíte, naloží, a proto nepřijímá žádnou odpovědnost nebo závazky související se zneužitím informací třetí stranou.
 • Pokud se rozhodnete Yoti použít ke sdílení vašich informací s třetí stranou, abyste získali přístup ke službám, které poskytuje, nebo s nimi mohli pracovat (např. online nákup a prodej), měli byste si také přečíst její smluvní podmínky, zásady ochrany osobních údajů a jakékoli další podmínky, které se na vaše používání těchto webů, služeb nebo zdrojů třetí strany vztahují, a ujistit se, že je dodržujete. Yoti nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo výkonem jakýchkoli webů, služeb nebo zdrojů třetích stran a nepřijímá žádnou odpovědnost za ně, za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou na základě jejich používání vámi vzniknout, ani za to, že vám dané třetí strany odmítnou produkty nebo služby poskytnout. 
 • Nesete odpovědnost za zajištění, že všechny vaše informace přiřazené k vašemu účtu Yoti jsou přesné a aktuální.
 • Když prostřednictvím Aplikace sdílíte svou identitu, Yoti vydává potvrzení oběma stranám. Tato potvrzení a v nich uvedené atributy by měly zůstat pouze mezi příslušnými dvěma stranami. Pouze v případě, že se jedna strana stane obětí podvodu / nesprávného chování ze strany druhé strany, může oběť své potvrzení předat orgánům činným v trestním řízení (ale ne veřejnosti).
 • Věříme, že naše Produkty budete používat rozumně a v rámci zákona, nicméně upozorňujeme, že:
  • naše Produkty nesmíte používat ani s nimi pracovat, pokud máte v úmyslu jednat nezákonně, podvodně, nečestně, asociálně, neeticky, hrubě, výhružně nebo útočně; 
  • naše Produkty smíte používat pouze pro své soukromé použití a nekomerční účely (s výjimkou případů výslovně umožněných fungováním naší Aplikace nebo jinak námi písemně povolených);
  • nesmíte jakkoli poškodit nebo narušit integritu nebo výkon našich Produktů;
  • naše Produkty nebo jakékoli jejich služby nesmíte jakýmkoli způsobem nabízet, sublicencovat, pronajímat, prodávat nebo jinak dávat k dispozici jakékoli třetí straně bez našeho předchozího písemného souhlasu; 
  • naše Produkty nesmíte používat ani s nimi pracovat jakýmkoli nezákonným, podvodným nebo nečestným způsobem nebo za jakýmkoli nevhodným účelem. Konkrétně upozorňujeme, že podle zákona Velké Británie je trestným činem tvorba, držení nebo používání podvodných, padělaných, falešných nebo nezákonně získaných dokumentů. Je nezákonné se vydávat za někoho jiného, například použitím jeho identifikačních dokumentů. Pokud zjistíme nebo získáme podezření, že jednáte v rozporu s těmito ustanoveními, vyhrazujeme si právo pozastavit váš účet Yoti, nahlásit vás relevantním orgánům nebo přijmout jiná opatření, která jsou podle našeho uvážení zapotřebí k ochraně našich uživatelů nebo našeho podnikání nebo pověsti, a ponecháme si kopii vašich dat za účelem podniknutí dalších postupů v oblasti boje proti podvodům nebo v souladu se zákonnými požadavky. Pokud dojde k poskytnutí falešných nebo nepřesných informací a zjištění podvodu, související podrobnosti mohou být předány agenturám zabývajícím se prevencí podvodů za účelem předcházení podvodům, praní peněz a dalším trestným činům. Pro více informací o tom, jak agentury zabývající se prevencí podvodů informace použijí, napište na adresu privacy@yoti.com.
 • Pokud víme nebo máme důvodné podezření, že vaše činnost je v rozporu s touto sekcí, vyhrazujeme si právo přijmout veškerá opatření nutná k vyšetření a vyřešení následků tohoto porušení podmínek. Viz také naše Zásady ohledně zneužití.

15. Naše odpovědnost (závazek) vůči vám

 • Nic v těchto smluvních podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za: (a) vaši smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí; nebo (b) náš podvod nebo podvodné poskytnutí nesprávných informací (tzn. pokud cíleně a vědomě učiníme lživé prohlášení s cílem vás oklamat, aniž bychom věřili, že je pravdivé, nebo aniž bychom se zajímali o to, zda je pravdivé). Také přijímáme odpovědnost v případech, ve kterých to vyžaduje příslušná legislativa. 

 

 • Pokud, s výjimkou výše uvedených okolností, nedodržíme tyto smluvní podmínky, poneseme odpovědnost za ztráty nebo škody, které vám vzniknou a které jsou podle vás i společnosti Yoti předvídatelným důsledkem našeho porušení podmínek nebo naší nedbalosti (tzn. jakýkoli náš čin nebo absence činu, které nesplňují standardy očekávané od rozumné osoby) až do celkové výše 500 £ (v rozsahu povoleném zákonem). Tento limit zahrnuje všechny nároky, ať už jsou založené na porušení smlouvy, naší nedbalosti nebo jakémkoli porušení naší zákonné povinnosti. Neneseme nicméně odpovědnost za jakékoli vaše jiné ztráty nebo škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat. Ztráty nebo škody jsou předvídatelné, pokud se jedná o očividný následek našeho porušení smlouvy nebo pokud byly vámi i námi zvažovány v době vašeho stažení Aplikace. V rozsahu povoleném zákonem nejsme odpovědní za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku činů třetích stran (včetně pochybných aktérů), které nebyly umožněny naší nedbalostí.

 

 • Společnost Yoti vůči vám za žádných okolností není odpovědná za: 
  1. jakékoli ztráty nezpůsobené společností Yoti; 
  2. jakékoli obchodní ztráty nebo závazky: včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ztráty goodwillu (tzn. dobré pověsti právního subjektu); ztráty očekávaných úspor; ztráty dat; ztráty v podnikání; přerušení podnikání nebo ztráty obchodních příležitostí, bez ohledu na příčinu; 
  3. jakékoli průkazy poskytnuté třetími stranami do vašeho účtu Yoti nebo účtu Yoti třetí strany, na který spoléháte; nebo 
  4. jakákoli narušení bezpečnosti dat třetími stranami, se kterými jste se rozhodli sdílet informace nebo Spojení Yoti (viz sekce 8 níže).

 

 • Pokud tyto smluvní podmínky porušíte, neneseme vůči vám odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vám v důsledku vašeho porušení podmínek vzniknou. 
 • Čas od času může být zapotřebí naše Produkty aktualizovat, např. za účelem zlepšení služeb, které vám nabízíme, nebo z bezpečnostních důvodů. Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu, bez upozornění a bez právní odpovědnosti vůči vám aktualizovat, upravit nebo ukončit naše Produkty nebo váš přístup k nim. Abyste používali nejaktuálnější funkce našich Produktů, stáhněte si všechny aktualizace, které poskytujeme. Za jakékoli případné ztráty nebo škody způsobené používáním neaktuální verze Produktů nesete odpovědnost vy. Nezaručujeme, že naše Produkty budou fungovat se všemi zařízeními a operačními systémy a neneseme odpovědnost za udržování kompatibility našich Produktů se všemi aktualizovanými nebo novými operačními systémy a zařízeními.
 • Doufáme, že k tomu nikdy nedojde, ale může se stát něco, nad čím nemáme kontrolu a co způsobí, že nebudete moci používat některé nebo všechny služby poskytované prostřednictvím našich Produktů. Mezi takové události patří např. stávky, veřejné nepokoje nebo přírodní katastrofy. Ačkoli jsou takové události nepravděpodobné, pokud k nim dojde, pokusíme se vás o tom informovat a minimalizovat jakékoli narušení vašeho používání našich Produktů, např. mimo jiné přijetím zmírňujících opatření, ale neponeseme vůči vám odpovědnost za jakoukoli ztrátu funkce nebo možnosti používání.
 • Máte zákonná práva v případech, kdy neposkytujeme služby s náležitou péčí a schopnostmi nebo poskytujeme zboží, které nemá uspokojivou kvalitu. Informace o vašich zákonných právech vám poskytne relevantní místní úřad. Tato zákonná práva nejsou ničím v těchto smluvních podmínkách ovlivněna.

16. Další právní hlediska týkající se smluvních podmínek

 • Vaše práva nebo povinnosti vyplývající z těchto smluvních podmínek nelze převést, přiřadit, sublicencovat, smluvně předat nebo s nimi jakýmkoli jiným způsobem nakládat bez našeho předchozího písemného souhlasu. Žádná jiná osoba nemá právo vynucovat kterékoli z těchto smluvních podmínek, ať už na základě britského zákona Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 nebo jinak.
 • Tyto smluvní podmínky můžeme čas od času změnit nebo doplnit, například tak, aby odrážely jakékoli změny: (i) našich zásad nebo relevantních zákonných a regulačních požadavků; (ii) funkcí našich Produktů; nebo (iii) vynucené třetí stranou. Pokud jakékoli změny provedeme, při vašem příštím použití naší Aplikace vás o tom budeme informovat a odkážeme vás na revidované smluvní podmínky. Pokud revidovaným smluvním podmínkám nerozumíte nebo s nimi nesouhlasíte, měli byste přestat používat naše Produkty a uzavřít svůj účet (v souladu se sekcí 9 týkající se uzavření/smazání vašeho účtu Yoti). Nejaktuálnější verzi smluvních podmínek vždy umístíme na náš web a do naší Aplikace.
 • Žádná jiná změna těchto smluvních podmínek nebude platná.
 • Každá z těchto smluvních podmínek je platná samostatně. To znamená, že pokud soud nebo jiná relevantní autorita rozhodne, že jakoukoli podmínku nelze vynucovat, ostatní podmínky si zachovají plnou platnost a účinnost.  
 • Pokud jakékoli z našich práv vyplývajících z těchto smluvních podmínek nebudeme vynucovat, neznamená to, že tak učinit nemůžeme nebo že se nerozhodneme toto právo vynucovat později.
 • (i) Společnost Yoti, se kterou uzavíráte smlouvu, (ii) legislativa, která se na tyto podmínky vztahuje, i (iii) soudy, které budou řešit případné spory, závisí na vašem bydlišti.  
  • Pokud bydlíte v Indii, uzavíráte smlouvu se společností Yoti Biometric Identity Private Ltd, jejíž CIN je U74999DL2016FTC306577 a jejíž registrovaná adresa je Gayatri Tech Park, Ground Floor, 183, EPIP, Near iGate, KIADB, EPIP Zone, Whitefield Road, Bangalore – 66.  Na jakékoli spory nebo nároky vyplývající z těchto smluvních podmínek nebo vašeho používání našich Produktů (ať už smluvní nebo mimosmluvní) se vztahuje indická legislativa a obě strany mohou usilovat o řešení právních sporů u indických soudů.
  • Pokud bydlíte v USA, uzavíráte smlouvu se společností Yoti USA Inc, jejíž registrační číslo je C4047096 a jejíž registrované sídlo je na adrese 345 Grove Street, Second Floor, San Francisco, CA94102.  Na jakékoli spory nebo nároky vyplývající z těchto smluvních podmínek nebo vašeho používání našich Produktů (ať už smluvní nebo mimosmluvní) se vztahuje legislativa státu Kalifornie a obě strany mohou usilovat o řešení právních sporů u kalifornských soudů.
  • Pokud bydlíte kdekoli jinde na světě, uzavíráte smlouvu se společností Yoti Limited, což je společnost registrovaná v Anglii s číslem 08998951 a adresou Fountain House, 5th Floor, 130 Fenchurch St, London, EC3M 5DJ.  S výjimkou jakýchkoli povinných požadavků vaší místní legislativy, které by měly přednost před tímto odstavcem, se na jakékoli spory nebo nároky vyplývající z těchto smluvních podmínek nebo vašeho používání našich Produktů (ať už smluvní nebo mimosmluvní) vztahuje anglická legislativa a obě strany musí usilovat o řešení právních sporů u anglických soudů.
 • Pokud jste s námi ve sporu, kontaktujte nás na adrese hello@yoti.com a pokusme se spor vyřešit neformálně. Když se nám nepodaří spor vyřešit neformálně, můžete ho postoupit k online vyřešení na platformě Evropské komise pro online řešení sporů. Pro více informací klikněte sem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. My i vy můžeme spor nechat rozhodnout soudem.
 • Přednost má vždy verze těchto smluvních podmínek v anglickém jazyce.

17. A na závěr…

 • Upozorňujeme, že pokud ke svému účtu Yoti přistupujete prostřednictvím našeho webu, například za účelem kontroly své aktivity nebo správy svého profilu, pak tyto smluvní podmínky platí také v rozsahu vyžadovaném pro vaše používání webu.
 • Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit odesláním e-mailu na adresu hello@yoti.com.

Sekce Co se změnilo

 • Trochu více podrobností v sekci 11 o nové schopnosti třetích stran vydávat průkazy.
 • Videa pro ověření živých osob a průkazy totožnosti nyní uchováváme po dobu až 30 dní od vašeho vytvoření účtu.  Více podrobností najdete v sekci 4.