Regulamin korzystania z rozwiązania Age Verification („Regulamin”)

Ostatnia zmiana: 12 maja 2022 r.

Korzystając z oferowanego przez Yoti rozwiązania Age Verification (za pośrednictwem witryny age.yoti.com lub ramki iframe) („Age Verification”) oraz innych usług weryfikacji wieku w rozwiązaniu Age Verification, Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia i zgadza się przestrzegać Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu, nie może korzystać z rozwiązania Age Verification.

1. Witamy w rozwiązaniu Age Verification

 • Yoti to nazwa handlowa spółki Yoti Ltd z siedzibą pod adresem 6th Floor, 107 Leadenhall St, London, EC3A 4AF (numer spółki: 08998951) („Yoti”). Yoti posiada prawa do rozwiązania Age Verification oraz całej jego zawartości. Użytkownik mieszkający w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie zawiera umowę z Yoti USA Inc i musi pamiętać, że punkt 9 poniżej zawiera postanowienia dotyczące odstąpienia od udziału w pozwów zbiorowych oraz zapisu na sąd polubowny.
 • Aby skontaktować się z Yoti, należy wysłać wiadomość e-mail na adres help@yoti.com.
 • Jeśli Użytkownik jest organizacją, która chce korzystać z rozwiązania Age Verification do potwierdzania wieku użytkowników swoich produktów, musi podpisać oddzielną umowę z Yoti oraz zintegrować swój produkt z rozwiązaniem Age Verification. W tej sprawie prosimy o kontakt za pomocą powyższego adresu e-mail.
 • W przypadku konsumenta Regulamin stanowi całość zawartego z nami porozumienia i określa reguły korzystania przez Użytkownika z rozwiązania Age Verification i wszelkich usług w nim zawartych. W przypadku organizacji Regulamin ma zastosowanie do korzystania z rozwiązania Age Verification, ale jeśli pojawią się sprzeczności między postanowieniami Regulaminu a postanowieniami innej umowy z nami, wówczas zastosowanie będą mieć postanowienia tej innej umowy. Yoti nie ponosi odpowiedzialności za żadne swoje niezawarte w Umowie oświadczenia dotyczące rozwiązania Age Verification, chyba że takie oświadczenia były umyślnym kłamstwem ze strony Yoti.

2. Zmiany w Regulaminie i rozwiązaniu Age Verification

 • Yoti może aktualizować i zmieniać Regulamin lub zawartość rozwiązania Age Verification, aby odzwierciedlić zmiany w swoich produktach i usługach, potrzebach Użytkowników oraz swoich priorytetach biznesowych. Ilekroć Użytkownik chce skorzystać z rozwiązania Age Verification, powinien sprawdzić pod tym kątem aktualne postanowienia Regulaminu.

3. Yoti może zawiesić lub zakończyć działanie rozwiązania Age Verification

 • Rozwiązanie Age Verification jest udostępniane konsumentom bezpłatnie.
 • Yoti nie gwarantuje, że rozwiązanie Age Verification lub jakakolwiek jego zawartość będą zawsze dostępne lub że ich działanie będzie niezakłócone. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całego rozwiązania Age Verification lub dowolnej jego części z powodów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o jakimkolwiek takim zawieszeniu lub wycofaniu.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, aby wszystkie osoby uzyskujące dostęp do rozwiązania Age Verification za pomocą połączenia internetowego miały znajomość i przestrzegały postanowień Regulaminu i innych stosownych postanowień.

4. Jak można korzystać z rozwiązania Age Verification

 • Yoti jest właścicielem praw lub posiada prawa do korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej w rozwiązaniu Age Verification. Utwory te są chronione przepisami prawa autorskiego i umowami na całym świecie. Wszelkie tego typu prawa są zastrzeżone.
 • Należy zawsze informować o naszym statusie (i statusie wszystkich innych potwierdzonych współautorów) jako autora zawartości w rozwiązaniu Age Verification.
 • Żadnej części zawartości w rozwiązaniu Age Verification nie można używać do celów komercyjnych bez wcześniejszego uzyskania od nas stosownej licencji.
 • Z rozwiązania Age Verification można korzystać tylko do celów zgodnych z prawem. Nie można korzystać z rozwiązania Age Verification:
  • w żaden sposób, który narusza jakiekolwiek krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa właściwego;
  • w żaden sposób, który jest niezgodny z prawem lub ma niezgodny z prawem cel lub skutek;
  • w celu skrzywdzenia lub próby skrzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób;
  • do przesyłania lub zlecania przesyłania jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnej akwizycji (spam); lub
  • do świadomego przesyłania jakichkolwiek danych lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware i adware, lub jakichkolwiek innych szkodliwych programów i kodów komputerowych mających negatywny wpływ na działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego.
 • Ponadto Użytkownik zgadza się, że:
  • nie będzie ingerować, uszkadzać, zakłócać działania ani uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do:
   • jakiejkolwiek części rozwiązania Age Verification;
   • jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, na których przechowywane jest rozwiązanie Age Verification;
   • jakiegokolwiek oprogramowania służącego do udostępniania rozwiązania Age Verification; lub
   • jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania posiadanych lub używanych przez osobę trzecią;
  • nie będzie odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, hakować, dekompilować, kopiować ani dostosowywać oprogramowania lub innego kodu lub skryptów stanowiących część rozwiązania Age Verification;
  • nie będzie używać aplikacji przeszukujących („spidering”), skanujących („crawling”) lub podobnych w rozwiązaniu Age Verification;
  • nie będzie w jakikolwiek sposób próbować podszywać się pod inną osobę, oszukiwać lub stosować obejść, aby ominąć naszą technologię weryfikacji wieku; oraz
  • nie będzie stosować własnych poświadczeń do tego, aby osoby niespełniające wymogu wieku przeszły weryfikację wieku, lub przechodzić weryfikację wieku w imieniu osoby niespełniającej wymogu wieku.
 • Korzystamy z kontroli zmienności danych, aby zapobiegać nieuczciwym i powtarzającym się zachowaniom podczas logowania się do rozwiązania Age Verification. Zawiesimy dostęp Użytkownika do rozwiązania Age Verification, jeśli nasze kontrole zmienności danych wykażą nieuczciwe zachowania.

5. Informacje w rozwiązaniu Age Verification

 • Dokładamy uzasadnionych starań, aby informacje w rozwiązaniu Age Verification były aktualne, ale nie składamy żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, że zawartość rozwiązania Age Verification jest dokładna, kompletna lub aktualna.
 • Zawartość rozwiązania Age Verification jest udostępniana tylko w celach ogólnoinformacyjnych. Nie powinna zatem stanowić podstawy do udzielania rzetelnych porad dla Użytkownika.

6. Yoti nie ponosi odpowiedzialności za witryny, do których zamieszcza łącza lub które zamieszczają łącza do Yoti

 • Yoti nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryny lub aplikacji, do których Użytkownik jest przekierowywany za pomocą rozwiązania Age Verification.
 • Jeśli rozwiązanie Age Verification zawiera łącza do innych witryn lub zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, lub jeśli osoby trzecie korzystają z naszych usług do weryfikacji wieku i zamieszczają łącza do rozwiązania Age Verification, łącza te są wówczas podawane tylko do wiadomości Użytkownika. Łącza te nie powinny być postrzegane jako zatwierdzenie przez nas tych wspomnianych witryn lub informacji, które można na nich uzyskać. Nie mamy wpływu na zawartość tych witryn lub zasobów.

7. Odpowiedzialność Yoti za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika

Narzędzie do szacowania wieku

 • Narzędzie do szacowania wieku służy, jak sama nazwa wskazuje, do szacowania wieku. Nie twierdzimy, że jest ono dokładne ani że działa równie dobrze w przypadku wszystkich użytkowników. Wraz z naszymi partnerami ustalamy próg wiekowy dla narzędzia do szacowania wieku, dla którego mogą oni zaakceptować szacowanie wieku. Wiek ten będzie o kilka lat wyższy od wieku wymaganego przez przepisy prawa do uzyskania dostępu do zawartości lub zakupu towarów i usług. Jeśli Użytkownik wygląda na młodszego niż jest, nasza technologia może nie przyznać mu dostępu do wybranej przez niego zawartości. Co więcej, jeśli Użytkownik przekracza wymagany próg wiekowy, ale nie o istotną liczbę lat, może zostać odrzucony przez naszą technologię szacowania wieku. My i nasi partnerzy oferujemy inne metody weryfikacji wieku, aby taka sytuacja nie była dla Użytkownika problematyczna. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku odrzucenia Użytkownika przez nasze narzędzie do szacowania wieku.

Aplikacja Yoti

 • Jeśli Użytkownik używa aplikacji Yoti do potwierdzenia swojego wieku, wówczas Regulamin konsumenta Yoti reguluje korzystanie z aplikacji Yoti w zakresie rozwiązania Age Verification.

Usługi osób trzecich

 • Niektóre z usług w aplikacji Yoti są świadczone przez osoby trzecie. Nie mamy wpływu na działanie tych usług i nie ponosimy odpowiedzialności za ich dostępność, szybkość działania ani wydajność.

Odpowiedzialność

 • Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z przepisami prawa. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub szkody na osobie spowodowane zaniedbaniem ze strony naszej, naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, a także odpowiedzialność spowodowaną naszym własnym oszustwem lub fałszywym oświadczeniem.
 • Z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie lub innych postanowieniach zaakceptowanych przez Użytkownika, Użytkownik zgadza się nie korzystać z rozwiązania Age Verification do celów komercyjnych lub biznesowych, a Yoti nie ponosi wobec niego bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub ustawy za jakiekolwiek przypadki utraty zysków, przychodów, możliwości biznesowych lub działalności lub zakłócenia działalności.
 • Jeśli udostępniona przez nas wadliwa zawartość cyfrowa uszkodzi urządzenie lub cyfrową zawartość Użytkownika i będzie to spowodowane niezachowaniem przez nas należytej staranności i naszymi niedostatecznymi umiejętnościami, naprawimy szkodę albo wypłacimy Użytkownikowi odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których Użytkownik mógł uniknąć poprzez postępowanie zgodnie z naszymi instrukcjami lub zastosowanie oferowanej bezpłatnie aktualizacji, ani za szkody spowodowane nieprawidłowym wykonywaniem przez Użytkownika instrukcji instalacji lub brakiem zalecanych przez nas minimalnych wymagań systemowych.

8. Wirusy

 • Nie gwarantujemy, że rozwiązanie Age Verification będzie bezpieczne lub wolne od błędów lub wirusów. W gestii Użytkownika leży skonfigurowanie technologii informatycznych, programów komputerowych i platformy do uzyskiwania dostępu do rozwiązania Age Verification. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania do ochrony przed wirusami.

9. Prawo właściwe i właściwość sądów

 • Jeśli Użytkownik mieszka w USA lub Kanadzie, zawiera umowę ze spółką Yoti USA Inc o numerze rejestracyjnym spółki C4047096 i z siedzibą pod adresem 345 Grove Street, Second Floor, San Francisco, CA94102. Wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z Regulaminem lub korzystaniem z rozwiązania Age Verification będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu, a nie na drodze sądowej, przy czym Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, jeśli roszczenia te kwalifikują się do rozpatrzenia w takim sądzie. Do tej umowy mają zastosowanie przepisy federalnej ustawy o postępowaniu arbitrażowym (ang. Federal Arbitration Act) oraz federalne przepisy prawa arbitrażowego. W postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a sądowa kontrola wyroku sądu arbitrażowego jest ograniczona. Arbiter może jednak zasądzić na drodze indywidualnej takie same świadczenia odszkodowawcze i nieodszkodowawcze jak sąd (w tym zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego, postanowienie deklaratoryjne lub odszkodowanie ustawowe), i musi przestrzegać postanowień Regulaminu, tak jak zrobiłby to sąd. Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, Użytkownik musi wysłać na zarejestrowany adres Yoti list z wnioskiem o arbitraż, w którym opisane zostanie roszczenie. Arbitraż zostanie przeprowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (American Arbitration Association – AAA) zgodnie z jego przepisami, w tym na podstawie dodatkowych procedur w sprawach sporów dotyczących konsumentów (ang. Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Przepisy AAA są dostępne na stronie www.adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. Opłaty za wniesienie sprawy oraz opłaty administracyjne i arbitrażowe będą regulowane przepisami AAA. Użytkownik może wybrać prowadzenie postępowania arbitrażowego telefonicznie, na podstawie pisemnych oświadczeń, lub osobiście w uzgodnionym przez obie strony miejscu. Obie strony zgadzają się, że wszelkie procedury rozstrzygania sporów będą prowadzone wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w ramach jakiegokolwiek powództwa zbiorowego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie będzie rozpatrywane przed sądem powszechnym, a nie arbitrażowym, każda ze stron zrzeka się prawa do procesu przed ławą przysięgłych. Obie strony zgadzają się również, że zarówno Użytkownik, jak i Yoti mogą wnieść pozew do sądu stanowego lub federalnego w Kalifornii o zakaz naruszania lub innego nadużywania praw własności intelektualnej.
 • Jeśli Użytkownik mieszka poza USA lub Kanadą, to z zastrzeżeniem wszelkich przepisów prawa krajowego stanowiących inaczej musi pamiętać, że Regulamin, jego przedmiot i sposób powstania podlegają prawu angielskiemu. Obie strony zgadzają się, że z zastrzeżeniem wszelkich przepisów prawa krajowego stanowiących inaczej sądy w Anglii i Walii mają wyłączną właściwość miejscową w odniesieniu do wszelkich sporów między stronami dotyczących Regulaminu lub korzystania z rozwiązania Age Verification.

10. Znaki towarowe Yoti zostały zarejestrowane

 • „Yoti” oraz logo „Yoti” są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Yoti Ltd. Użytkownik nie może korzystać ze znaków towarowych Yoti bez wcześniejszego uzyskania na to pisemnej zgody Yoti.